Štampa

 

 AKTUELNE INFORMACIJE ZA STUDENTE 

  

 

Sadržaj predmeta - teme za predavanja

 

Cilj predmeta

U okviru predmeta razmatraju se sledeća pitanja: odredjenje pojma informacije, informacija kao osnova celokupne društvene organizacije i reprodukcije; osnovne tehnološke, informacione i društvene karakteristike Interneta; IT inovacije i njihov uticaj na informatička i društvena svojstva Interneta, digitalna nerazvijenost; decentralizacija komuniciranja, "distribuirana mreža" Interneta umanjuje potrebu kontrole i upravljanja od strane države, deklaracija o nezavisnosti u Kiberprostoru; Internet i cenzura, upravljanje (governance) putem Interneta, privatnost i bezbednost na Internetu; Internet, raznorodni medij; oblici prenosa informacija putem Interneta; promene u delovanju Interneta kao posledica stalnih tehnoloških promena i razvoja; i budući razvoj Interneta, novi servisi, direktoriji, mape, blogovi, interaktivne adrese (RSS), analitički sajtovi, sajtovi za novinare, mejling liste, sajtovi za politikologe.

 

Ishod predmeta

U okviru predmeta student treba da nauči: da je Internet medij koji se stalno razvija i dobija nove karakteristike, da suštinski utiče na društveni razvoj i promene, da je Internet mašina za dobijanje informacija i donošenje odluka, da Internet omogućava da inforamcije budu dostupne svuda i na svakom mestu; da razvoj IT dovodi do prebacivanja rada na računarima i Internetu na serere, do pojave "otvorenih izvora", do velikih brzina prenosa podataka; tehnološke informacione i društvene promene usled razvoja Interneta (Internet i upravljanje društvenih procesima, iznerevena očekivanja u domenu demokratizacije, nove institucije i akteri u oblasti društvenih procesa, mreže kao oblici novih strukturiranja), i da su uspešna društva samo ona koja podstiču povećanje informativnosti, efikakasnosti i uticaja digitalnih mreža i Interneta - da je znanje osnova Internet društva.

  

 

PREDISPITNE OBAVEZE

 

1. Prisustvo na predavanjima:

 

2. Praktičan rad i Prezentacija (Pristupni rad)

 

3. I kolokvijum - Test

 

4. II kolokvijum - odbrana Praktičnog i Pristupnog rada

 

********************************************************
********************************************************

********************************************************

 

 

NASTAVNI MATERIJAL

 

Obaveznu literaturu čine:

 

Dopunsku literaturu čine sledeće knjige i prezentacije: 

Studentski radovi:

 

 

USMENI ISPIT

 

 

Način polaganja ispita 

 

 Kriterijum ocenjivanja 

 

 KAKO NAPISATI MASTER RAD