Štampa

    

 

   

UPUTSTVO za prijavljivanje i polaganje ispita u školskoj 2022/23 godini: 

 

  

 Silabus predmeta INFORMATIKA po akreditaciji iz 2022. godine:

 - uskoro

 

Prezentacije koje se koriste na predavanjima:

- uskoro

 

Predispitne obaveze:

- uskoro

 

Ispitna pitanja:

- uskoro

 

**************************************************************

**************************************************************

**************************************************************

 

 INFORMACIJE

O POLAGANJU PREDMETA "INFORMATIKA"

PO NASTAVNOM PLANU IZ 2015, GODINE

 

Prisustvo na predavanjima u školskoj 2021/22.godini

Prisustvo na predavanjima u školskoj 2020/21.godini 

  

CILJ, SADRŽAJ I ISHODI PREDMETA

U okviru predmeta razmatraju se sledeća pitanja: smisao upravljanja; informacija kao osnova procesa upravljanja sistemima; sistemski pristup: razvoj i karakteristike mašina za obradu informacija (računari); informatika kao naučna disciplina koja se bavi proizvodnjom, čuvanjem, preradom, i deseminacijom informacija; fenomen Interneta (nastanak i razvoj), mašine za pretraživanje Interneta, servisi na Internetu, kompjuterski virusi, karakteristike nastajućeg informatičkog društva - društva zasnovanog na proizvodnji informacija (mrežna organizacija, dekompozicija, postmoderna); uticaj Interneta u politikologiji i društvenim naukama, osnovne društvene posledice Interneta i njegovog budućeg razvoja.

 

 

PREDISPITNE OBAVEZE

 

1. Prisustvo na predavanjima:

2. Praktičan rad

3. Test (Primer Testa iz 2014. godine)

4. Kolokvijum

 

******************************************************** 
********************************************************

 ********************************************************

 

 

NASTAVNI MATERIJAL

Obaveznu literaturu čine udžbenici:

Dopunsku literaturu čine sledeći tekstovi i prezentacije:

 

 

USMENI ISPIT

 

Način polaganja ispita 

Kriterijum ocenjivanja 

Informacije za "stare" studente koji polažu predmet "Kibernetika i informatika" 

 

 ---  Nepristojno je e-mailom ili na hodniku postavljati pitanja za koja na ovom veb-sajtu postoje odgovori ---