Štampa

 

AKTUELNE INFORMACIJE ZA STUDENTE: 

 

 

Sadržaj predmeta - teme za predavanja

Šta su finansijski izveštaji, Računovodstvo, Revizija finansijskih izveštaja, Analiza finansijskih izveštaja, Planiranje investicija, Finansijski aspekti investicionih odluka, Struktura izvora finansiranja, Diskontovanje novčanih tokova. Poslovni planovi, Struktura troškova i planiranje profita, Finansijski aspsekti poslovnih planova, Finansijske projekcije i budžetiranje i Procena vrednosti preduzeća.

 

Cilj predmeta

Upoznavanje sa osnovnim kategorijama finansija i računovodstva.

 

Ishod predmeta

U okviru predmeta studenti će naučiti: šta su knjigovodstvo i računovodstvo; šta sadrže i kako se koriste finansijski izveštaji; zbog čega i kako se obavlja revizija finansijskih izveštaja; kako se planiraju investicione odluke; kako se izračunavaju finansijski pokazatelji opravdanosti investicija; kako se prave poslovni planovi; kako se u planovima povezuju finansijski i ne-finansijski aspekti poslovanja; kako se različite vrste troškova tretiraju u planiranju profita; i kako se precenjuje prinosna vrednost preduzeća.

 

 

 

PREDISPITNE OBAVEZE (do 30 bodova)

 

1. Prisustvo na predavanjima: 

 

2. Kolokvijumi (Testovi) 

 

3. Prezentacija 

 

 

 

NASTAVNI MATERIJAL 

 

 

 

POLAGANJE ISPITA

 

 

Pismeni deo ispita 

 

Usmeni deo ispita