AKTUELNE INFORMACIJE ZA STUDENTE 

  

 • Od školske 2022/23. godine nastava iz predmeta "Internet i nove medijske tehnologije" se više neće izvoditi na master studijama FPN-a.
 • Studenti prethodnih generacija, naravno, mogu i dalje polagati ispit.
 • Sve informacije o predmetu i polaganju ispita koje su važile prethodnih godina aktuelne su i dalje i one su prezentirane u nastavku ove stranice.

********************************************** 

********************************************** 

 • Ispit se polaže po ispitnom spisku koji Studentska služba dostavlja profesorima.
 • Studenti moraju imati indeks da bi pristupili ispitu.  
 • Zbog izbegavanja gužvi potrebno je da e-mailom potvrdite izlazak na ispit dan ranije i u odgovoru ćete dobiti tačan termin polaganja koji će zavisiti od broja prijava i eventualnog poklapanja sa drugim ispitima.
 •  
 • Bodovi po osnovu predispitnih obaveza do 25. januara 2022.g. 

 

Sadržaj predmeta - teme za predavanja

 • Informacija i neizvesnost
 • Komuniciranje u virtuelnom prostoru
 • Upravljanje Internetom
 • Elektronska uprava
 • Internet kao sredstvo u političkom delovanju i organizovanju
 • Ekonomski potencijal Interneta
 • Internet i privatnost
 • Internet i nove mogućnosti i oblici prenosa informacija
 • Promene u funkcionisanju medijskih organizacija kao posledica Interneta
 • Nove medijske tehnologije
 • Internet servisi za društeno umrežavanje
 • Budućnost Interneta - tehnički i socijetalni aspekti
 • Upravljanje i Internet - novi pristup uredjenju društva

 

Cilj predmeta

U okviru predmeta razmatraju se sledeća pitanja: odredjenje pojma informacije, informacija kao osnova celokupne društvene organizacije i reprodukcije; osnovne tehnološke, informacione i društvene karakteristike Interneta; IT inovacije i njihov uticaj na informatička i društvena svojstva Interneta, digitalna nerazvijenost; decentralizacija komuniciranja, "distribuirana mreža" Interneta umanjuje potrebu kontrole i upravljanja od strane države, deklaracija o nezavisnosti u Kiberprostoru; Internet i cenzura, upravljanje (governance) putem Interneta, privatnost i bezbednost na Internetu; Internet, raznorodni medij; oblici prenosa informacija putem Interneta; promene u delovanju Interneta kao posledica stalnih tehnoloških promena i razvoja; i budući razvoj Interneta, novi servisi, direktoriji, mape, blogovi, interaktivne adrese (RSS), analitički sajtovi, sajtovi za novinare, mejling liste, sajtovi za politikologe.

 

Ishod predmeta

U okviru predmeta student treba da nauči: da je Internet medij koji se stalno razvija i dobija nove karakteristike, da suštinski utiče na društveni razvoj i promene, da je Internet mašina za dobijanje informacija i donošenje odluka, da Internet omogućava da inforamcije budu dostupne svuda i na svakom mestu; da razvoj IT dovodi do prebacivanja rada na računarima i Internetu na serere, do pojave "otvorenih izvora", do velikih brzina prenosa podataka; tehnološke informacione i društvene promene usled razvoja Interneta (Internet i upravljanje društvenih procesima, iznerevena očekivanja u domenu demokratizacije, nove institucije i akteri u oblasti društvenih procesa, mreže kao oblici novih strukturiranja), i da su uspešna društva samo ona koja podstiču povećanje informativnosti, efikakasnosti i uticaja digitalnih mreža i Interneta - da je znanje osnova Internet društva.

  

 

PREDISPITNE OBAVEZE

 

1. Prisustvo na predavanjima:

 • Na predavanjima se vodi evidencija o prisustvu.
 • Po osnovu prisustva studenti mogu da ostvare do 10 bodova.

 

2. Praktičan rad i Prezentacija (Pristupni rad)

 • Za uradjen Praktičan rad do sredine semestra dobija se 10 bodova a nakon tog datuma 5 bodova.
 • Praktičan rad treba uraditi po sledećem  Uputstvu za Praktičan rad.
 • Za uradjen Pristupni rad do kraja semestra dobija se 10 bodova a nakon tog datuma 5 bodova.
 • Pristupni rad treba uraditi sledećem  Uputstvu za Pristupni rad.

 

3. I kolokvijum - Test

 • Test će biti održan krajem semestra a popravni test u okviru usmenog ispita.
 • Pitanja će obuhvatati materiju iz prvih 100 strana udžbenika.
 • Test će biti sastavljen od 15 zadataka gde treba izabrati jedan od tri ponudjena odgovora .
 • Za 15 zaokruženih tačnih odgovora dobija se 10 bodova, za 14 tačnih odgovora dobija se 9 bodova,...... a za 6 tačnih odgovora 1 bod, s tim da se za svaki odgovor koji nije tačan oduzima po 1 bod.

 

4. II kolokvijum - odbrana Praktičnog i Pristupnog rada

 • U okviru nastave ili na dan ispita predvidjena je javna prezentacija Praktičnog i Pristupnog rada.
 • Uspešna odbrana Praktičnog i Pristupnog rada donosi 10 bodova.

 

********************************************************
********************************************************

 • Bodovi po osnovu predispitnih obaveza važe u tekućoj i narednoj školskoj godini.

********************************************************

 

 

NASTAVNI MATERIJAL

 

Obaveznu literaturu čine:

 

Dopunsku literaturu čine sledeće knjige i prezentacije: 

 • Internet Politics”, Andrew Chadwick, Oxford University Press, 2006
 • Informatika”, Prof. dr Vladimir Štambuk, Čigoja štampa, 2007 ili drugo izdanje iz 2014.g.), (udžbenik za osnovne studije) 

Studentski radovi:

 

 

USMENI ISPIT

 

 • Studenti ispit mogu polagati samo u terminima koje odredi nadležna služba fakulteta.
 • Na dan ispita, nakon prozivke, može biti odredjen dodatni termin (npr. za 2-3 dana) ako postoje opravdani razlozi (veliki broj kandidata i sl.) i uslovi za održavanje ispita u drugom terminu.
 • Ispit se polaže po ispitnom spisku koji Studentska služba dostavlja profesorima.
 • Studenti moraju imati indeks da bi pristupili ispitu.  
 • Planirani termini za usmeni ispit su četvrtak i nedelja u poslednjoj nedelji svakog ispitnog roka.

 

Način polaganja ispita 

 • Studenti master studija na smerovima: Komunikologija, Novinarstvo i Izbori i izborne kampanje na ispit treba da donesu Indeks, CV i Pristupni rad (isprintovan i na USB-u).
 • Uslov za polaganje usmenog ispita je da prethodno Praktičan rad i Pristupni rad budu uradjeni i prihvaćeni (e-mailom).
 • Na ispitnim ceduljama su tri pitanja a studenti od toga biraju dva na koja bolje mogu iskazati svoje znanje.
 • Treće pitanje se koristi ako postoji dilema da li je ocena prelazna ili da li je ocena srednja ili visoka.
 • Ispitna pitanja

 

 Kriterijum ocenjivanja 

 • prisustvo na predavanjima - do 10 bodova
 • Praktičan rad - do 10 bodova
 • Pristupni rad - do 10 bodova
 • I kolokvijum (test) - do 10 bodova
 • II kolokviijum (javna odbrana Praktičnog i Pristupnog rada) - do 10 bodova
 • usmeni ispit - do 50 bodova
 • na usmenom ispitu za 6 je potrebno poznavanje činjenica, za 7 šire obrazloženje, za 8 sposobnost uspostavljanja veze izmedju različitih elemenata na koje se pitanje odnosi, za 9 je potreban visok kvalitet prezentacije i razumevanja a za 10 i kritičko preispitivanje pitanja na koje se odgovara
 • aktivnost u toku semestra (prisustvo na predavanjima i dobro uradjen test sredinom decembra studentima najčešće donosi jednu ocenu više od one koja se zasluži na usmenom ispitu.

 

 KAKO NAPISATI MASTER RAD