AKTUELNE INFORMACIJE ZA STUDENTE: 

 

 • Ispit se polaže po ispitnom spisku koji Studentska služba dostavlja profesorima.
 • Zbog izbegavanja gužvi potrebno je da e-mailom potvrdite izlazak na ispit dan ranije i u odgovoru ćete dobiti tačan termin polaganja koji će zavisiti od broja prijava i eventualnog poklapanja sa drugim ispitima.
 • Studenti moraju imati indeks da bi pristupili ispitu. 

 

Sadržaj predmeta - teme za predavanja

Šta su finansijski izveštaji, Računovodstvo, Revizija finansijskih izveštaja, Analiza finansijskih izveštaja, Planiranje investicija, Finansijski aspekti investicionih odluka, Struktura izvora finansiranja, Diskontovanje novčanih tokova. Poslovni planovi, Struktura troškova i planiranje profita, Finansijski aspsekti poslovnih planova, Finansijske projekcije i budžetiranje i Procena vrednosti preduzeća.

 

Cilj predmeta

Upoznavanje sa osnovnim kategorijama finansija i računovodstva.

 

Ishod predmeta

U okviru predmeta studenti će naučiti: šta su knjigovodstvo i računovodstvo; šta sadrže i kako se koriste finansijski izveštaji; zbog čega i kako se obavlja revizija finansijskih izveštaja; kako se planiraju investicione odluke; kako se izračunavaju finansijski pokazatelji opravdanosti investicija; kako se prave poslovni planovi; kako se u planovima povezuju finansijski i ne-finansijski aspekti poslovanja; kako se različite vrste troškova tretiraju u planiranju profita; i kako se precenjuje prinosna vrednost preduzeća.

 

 

 

PREDISPITNE OBAVEZE (do 30 bodova)

 

1. Prisustvo na predavanjima: 

 • Na predavanjima se vodi evidencija o prisustvu.
 • Studenti koji redovno prisustvuju predavanjima na usmenom ispitu mogu da odgovaraju na dva od tri pitanja sa ispitne cedulje.
 • Prisustvo na predavanjima može da zameni do 10 bodova iz kategorije kolokvijuma. 

 

2. Kolokvijumi (Testovi) 

 • Na sredini semestra će biti održan prvi test a dve nedelje kasnije drugi.
 • Testovi će biti sastavljen od 15 zadataka gde treba izabrati jedan od tri ponudjena odgovora.
 • Za 15 zaokruženih tačnih odgovora dobija se 15 bodova, za 14 tačnih odgovora dobija se 14 bodova,......  s tim da se za svaki odgovor koji nije tačan oduzima po 2 boda.

 

3. Prezentacija 

 • U okviru nastave ili na dan ispita predvidjeno je da studenti održe kratko predavanje o nekoj temi iz materije predmeta uz pomoć prezentacije koja prethodno mora da bude odobrena. 
 • Primeri studentskih prezentacija:

 

 

 

NASTAVNI MATERIJAL 

 

 

 

POLAGANJE ISPITA

 

 • Studenti ispit mogu polagati samo u terminima koje odredi nadležna služba fakulteta.
 • Na dan ispita, nakon prozivke, može biti odredjen dodatni termin (npr. za 7 dana) ako postoje opravdani razlozi i uslovi za održavanje ispita u drugom terminu.
 • Ispit se polaže po ispitnom spisku koji Studentska služba dostavlja profesorima.
 • Studenti moraju imati indeks da bi pristupili ispitu.  
 • Zbog izbegavanja gužvi potrebno je da e-mailom potvrdite izlazak na ispit dan ranije i u odgovoru ćete dobiti tačan termin polaganja koji će zavisiti od broja prijava i eventualnog poklapanja sa drugim ispitima.
 • Planirani termini za usmeni ispit su četvrtak i nedelja u poslednjoj nedelji svakog ispitnog roka.

 

Pismeni deo ispita 

 • Pismeni deo ispita se sastoji od 45 zadataka gde treba izabrati jedan od tri ponudjena odgovora. Za svaki tačan odgovor dobija se 1 bod  a za svaki odgovor koji nije tačan oduzima se po 1 bod.
 • Maksimalan broj bodova na pismenom delu ispita je 40.

 

Usmeni deo ispita 

 • Ispitna pitanja
 • Maksimalan broj bodova na usmenom delu ispita je 30.
 • Kriterijum ocenjivanja:
  • za 6 je potrebno poznavanje činjenica
  • za 7 šire obrazloženje
  • za 8 sposobnost uspostavljanja veze izmedju različitih elemenata na koje se pitanje odnosi
  • za 9 je potreban visok kvalitet prezentacije i razumevanja a za 10 i kritičko preispitivanje pitanja na koje se odgovara
  • aktivnost u toku semestra (prisustvo na predavanjima, prezentacija i dobro uradjeni testovi) najčešće donosi jednu ocenu više od one koja se zasluži na usmenom ispitu.